فعالیت ها

فعالیت های بیشتر تقویم آموزش

آشنایی با سیسو

دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای در سال۱۹۴۹ تاسیس شد و همواره تلاش خود را جهت پرورش افراد تراز بالا و پر روحیه با توانایی واقعی و متخصص در زبان های خارجی برای ارتباطات فرهنگی به کار بسته است

دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای در سال۱۹۴۹ تاسیس شد و همواره تلاش خود را جهت پرورش افراد تراز بالا و پر روحیه با توانایی واقعی و متخصص در زبان های خارجی برای ارتباطات فرهنگی به کار بسته است