مؤسسات و مراکز

  

رشته های علمی کلیدی کشوری

 

●  پایگاه تحقیقات علوم انسانی وابسته به وزارت آموزش کشور

     مؤسسه تحقیقات خاورمیانه

●  پایگاه تحقیقاتی کمیته زبان کشور

   مرکز تحقیقات راهبردی زبانهای خارجی چین

 مرکز تحقیقات کشورها و مناطق وابسته به وزارت آموزش دانشگاه

   مرکز تحقیقات روسیه

   مرکز تحقیقات اتحادیه اروپا

  مرکز تحقیقات بریتانیا

● پایگاه همکاری با مرکز تحقیقاتی توسعه شهرداری شانگهای

  مرکز تحقیقات سیاستهای فرهنگی بین المللی

 

 

سهم: