رشته های علمی کلیدی

 

رشته علمی کلیدی کشوری

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات روسی

زبان و ادبیات عربی

 

 

پایگاه کشوری برای آموزش زبانهای خارجی غیر جهانی در مقطع کارشناسی

مرکز زبانهای اروپای غربی(زبان ایتالیایی، پرتغالی، یونانی ، هلندی)

 

 

 

رشته علمی کلیدی شهری

زبان و ادبیات عربی

روابط بین المللی

 

 

 

 رشته علمی کلیدی دانشگاهی

زبان وادبیات ژاپنی

سیاسی بین المللی

زبان و ادبیات فرانسوی

زبان و ادبیات آلمانی

مدیریت بازرگانی

ارتباط و روزنامه نگاری

زبانشناسی خارجی و زبانشناسی کاربردی

 

رشته خاص کشوری

الف

اسپانیایی

عربی

گروه زبانهای اروپایی

گروه زبانهای آسیایی و آفریقایی

ب

فرانسوی

ژاپنی

پ

انگلیسی

 

ت

روسی

 

ث

آلمانی

روزنامه نگاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهم: