مؤسسه کنفوسیوس

مؤسسه کنفوسیوس نهاد فرهنگی غیر انتفاعی دولتی به هدف ترویج زبان و فرهنگ چینی، حمایت از آموزش چینی در جهان، تسهیل مبادلات فرهنگی بین چین و سایر کشورها بشمار می آید. تا پایان 2012،  بیش از 400 مؤسسه کنفوسیوس و 500 کلاسهای درس کنفوسیوس در 108 کشور ایجاد شده است.

به عنوان دانشگاه مهم چین در آموزش زبان و تحقیقات فرهنگی ، این دانشگاه در حال حاضر در تشکیل 7 مؤسسه      کنفوسیوس در خارج، از جمله در آسیا و آفریقا و اروپا و آمریکای جنوبی همکاری داشته و فرهنگ چین را به جهان   عرصه نموده است. علاوه بر این ،این دانشگاه همچنین یک سری از کتابهای درسی آموزش زبان چینی به غیر چینی   زبانان  منتشر کرده است.

 

سهم: