رؤسای دانشگاه

 

رئیس شورای دانشگاه               جان فون

رئیس دانشگاه                          لی یان سونگ       

معاون شورای دانشگاه             لی یوی سونگ           وانگ جین

معاون دانشگاه                      فینگ چینگ هوای     جانگ فونگ       یانگ لی         جاو چین

مدیر امور مالی                     لین شوی لی

 

 

سهم: