آموزش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا

 

آموزش در مقطع کارشناسی ارشد

رشته های تحقیقاتی

شماره

رشته

طول دوره

درجه

1

آموزش بزرگسالان

5/2

کارشناسی ارشد آموزش

2

تبلیغات

5/2

کارشناسی ارشد هنر

3

ادبیات باستانی چین

5/2

کارشناسی ارشد هنر

4

آمار کاربردی

5/2

کارشناسی ارشد اقتصاد

5

زبان و ادبیات  عربی

5/2

کارشناسی ارشد هنر

6

زبانها و ادبیات های آسیایی و آفریقایی

5/2

کارشناسی ارشد هنر

7

نظامهای سیاسی چین و کشورهای خارجی

5/2

کارشناسی ارشد حقوق

8

زبانشناسی و واژه شناسی چینی

5/2

کارشناسی ارشد هنر

9

ارتباطات علوم

5/2

کارشناسی ارشد هنر

10

ادبیات تطبیقی و ادبیات جهانی

5/2

کارشناسی ارشد هنر

11

مدیریت شرکت

5/2

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

12

برنامه درسی و روش تدریس

5/2

کارشناسی ارشد آموزش

13

دیپلماسی

5/2

کارشناسی ارشد حقوق

14

آموزش در ایدئولوژی سیاسی

5/2

کارشناسی ارشد حقوق

15

فن آوری آموزشی

5/2

کارشناسی ارشد آموزش

16

زبان و ادبیات انگلیسی

5/2

کارشناسی ارشد هنر

17

زبانها و ادبیات های اروپایی

5/2

کارشناسی ارشد هنر

18

مالی

5/2

کارشناسی ارشد اقتصاد

19

زبان و ادبیات فرانسوی

5/2

کارشناسی ارشد هنر

20

زبانشناسی خارجی و زبانشناسی کاربردی

5/2

کارشناسی ارشد هنر

21

زبان و ادبیات آلمانی

5/2

کارشناسی ارشد هنر

22

سیاست و راهبردی زبان

5/2

کارشناسی ارشد هنر

23

سیاست بین المللی

5/2

کارشناسی ارشد حقوق

24

مدیریت عمومی  بین المللی

5/2

کارشناسی ارشد حقوق

25

روابط بین المللی

5/2

کارشناسی ارشد حقوق

26

تجارت بین المللی

5/2

کارشناسی ارشد اقتصاد

27

زبان و ادبیات ژاپنی

5/2

کارشناسی ارشد هنر

28

روزنامه نگاری

5/2

کارشناسی ارشد هنر

29

زبانشناسی و زبانشناسی کاربردی

5/2

کارشناسی ارشد هنر

30

ادبیات مدرن و معاصر چین

5/2

کارشناسی ارشد هنر

31

تربیت بدنی

5/2

کارشناسی ارشد آموزش

32

روابط عمومی

5/2

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

33

زبان و ادبیات روسی

5/2

کارشناسی ارشد هنر

34

زبان و ادبیات اسپانیایی

5/2

کارشناسی ارشد هنر

35

اقتصاد فن آوری و مدیریت

5/2

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

36

تحقیقات مترجمی

5/2

کارشناسی ارشد هنر

 

 

 

رشته های تخصصی

شماره

رشته

طول دوره

درجه

1

مدیریت بازرگانی

2

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

2

آموزش زبان چینی به غیر چینی زبانان

2

کارشناسی ارشد آموزش زبان چینی به غیر چینی زبانان

3

مترجمی زبان

5/2

کارشناسی ارشد مترجمی

 

آموزش در مقطع دکترا

شماره

رشته

طول دوره

درجه

1

زبان و ادبیات  عربی

3

دکترای فلسفه

2

دیپلماسی

3

دکترای حقوق

3

زبان و ادبیات انگلیسی

3

دکترای فلسفه

4

زبانها و ادبیات های آسیایی و آفریقایی

3

دکترای فلسفه

5

زبان و ادبیات فرانسوی

3

دکترای فلسفه

6

زبانشناسی خارجی و زبانشناسی کاربردی

3

دکترای فلسفه

7

زبان و ادبیات آلمانی

3

دکترای فلسفه

8

سیاست بین المللی

3

دکترای حقوق

9

روابط بین المللی

3

دکترای حقوق

10

زبان و ادبیات ژاپنی

3

دکترای فلسفه

11

سیاست و راهبردی زبان

3

دکترای فلسفه

12

تحقیقات خاورمیانه

3

دکترای فلسفه

13

زبان و ادبیات روسی

3

دکترای فلسفه

14

تحقیقات مترجمی

3

دکترای فلسفه

 

 

سهم: