برنامه سال تحصیلی 2015-2016

 

 

 

نیمسال جاری (پائیز سال ۲۰۱۵)

تاریخ

فعالیت

۶ سپتامبر

یکشنبه

ثبت نام ـ نیمسال دوم (ترم پائیز)

 ۷ سپتامبر

دوشنبه

نیمسال دوم شروع می شود

 از ۲۸ دسامبر تا ۸ ژانویه

از دوشنبه تا جمعه

امتحانات پایان نیمسال دوم

۱۰ ژانویه

یکشنبه

نیمسال دوم تمام می شود

۲۸ فوریه

یکشنبه

ثبت نام ـ نیمسال اول (ترم بهار)

 

 

 

نیمسال آینده (بهار سال ۲۰۱۶)

 

تاریخ

فعالیت

۲۸ فوریه

یکشنبه

ثبت نام ـ نیمسال اول (ترم بهار)

 ۲۹ فوریه

دوشنبه

نیمسال اول شروع می شود

 از ۲۰  ژوئن تا ۱ ژوئیه

از دوشنبه تا جمعه

امتحانات پایان نیمسال اول

۳ ژوئیه

یکشنبه

نیمسال اول تمام می شود

۴ سپتامبر

یکشنبه

ثبت نام ـ نیمسال دوم (ترم پائیز)

 

 

برنامه ی تعطیل (۲۰۱۶)

تاریخ

تعطیلات

از ۱ ژانویه تا ۳ ژانویه

از جمعه تا یکشنبه

عید نوروز

 

 از ۱۱ ژانویه تا ۲۷ فوریه

از دوکشنبه تا شنبه

تعطیلات زمستانی (دانشجویان)

از ۱۶ ژانویه تا ۲۷ فوریه

از شنبه تا شنبه

تعطیلات زمستانی (اساتید و کارکنان)

*

*

عید چینگ مینگ

*

*

روز کارگر

*

*

عید قایق اژدها

از ۴ ژوئیه تا ۳ سپتامبر

از دوکشنبه تا شنبه

تعطیلات تابستانی (دانشجویان)

از ۹ ژوئیه تا ۳ سپتامبر

از شنبه تا شنبه

تعطیلات تابستانی (اساتید و کارکنان)

*

*

عید نیمه پائیز

*

*

روز ملی

. بعداٌ اعلام خواهد شد  *

تعطیلات عمومی نیز جزء تعطیلات دانشگاه می باشد، در صورت بروز هر گونه تغییر، مراتب مجدداٌ اعلام خواهد شد.

 

 

 

سهم: