مجلات و نشریات

 

دانشگاه در حال حاضر11 نوع مجله علمی منتشر می کند که در دنیای علم و دانش شهرت دارد. در میان آنها ،  مجلۀ  "زبانهای خارجی" که از بنیاد علوم اجتماعی ملی چین کمکهای مالی در یافت کرده است و به استناد انجمن زبان مدرن آمریکا (ام ال ای ) از بین سی مجلۀ علوم اجتماعی چین در مطالعات زبانهای خارجی ، بهترین مجله است.

1

مجله زبانهای خارجی

ISSN: 1004-5139

2

دنیای زبان خارجی

ISSN: 1004-5112

3

آموزش زبان خارجی به کمک کامپیوتر

ISSN: 1001-5795

4

ادبیات تطبیقی در چین

ISSN: 1006-6101

5

نقد و بررسی بین المللی

ISSN: 1005-4812

6

مطالعات جهان عرب

ISSN: 1673-5161

7

مجله مطالعات اسلامی و خاورمیانه (در آسیا)

ISSN: 1937-0679

8

مطالعات ادبیات بریتانیایی و آمریکایی

ISBN: 7-81046-712-3

9

مجله شرقی مترجمی

ISSN: 1674-6686

10

آموزش و تست زبان خارجی

CN: 31-2047/G4

11

بولتن سیاست زبان خارجی

SH: K-0620

 

سهم: