تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

دانشجویان چینی دانشگاه سیسو یک درام فارسی به نام «سفر پنجم سندباد» را نمایش دادند


24 June 2018 | By faadmin | SISU


در ماه پیش جشنوارۀ نمایش کوتاه «هزار و یک شب» در دانشکدۀ مطالعات آسیایی و آفریقایی برگزار شد. دانشجویان سال اول رشته های مختلف داستانهای که در در قصه‌های هزار و یک شب گنجانده شده را انتخاب کردند و بر حسب آن نمایش دادند. خود دانشجویان سال اول بخش زبان فارسی که فقط چند ماه زبان فارسی را یاد گرفتند طبق داستان پنجمین سفر سندباد نمایشنامه فارسی را انجام دادند و به زبان فارسی تمرین نمایش کردند.

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط