تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

دانشگاه سیسو و 17 دبیرستان زبانهای خارجی پایگاه مشترک پرورش دانش آموزان نخبه و بین المللی را برپا کردند.


19 June 2018 | By faadmin | SISU

 

اخیراً دفتر پذیرش دانشجویان جدید دانشگاه سیسو با 17 دبیرستان زبانهای خارجی از 15 استان در تأسیس پایگاه پرورش دانش آموزان نخبه و بین المللی  همکار کرده است. همه این 17 دبیرستان صلاحیت معرفی دانش آموختگان به دانشگاهها که مورد تأیید وزارت امور آموزش قرار گرفته است را دارد و دارای کیفیت پرورش دانش آموزان بالا ست. هر سال 15 در صد از دانشجویان که دانشگاه سیسو می پذیرد از این دبیرستان ها معرفی شده است.

وانگ بین هوا مسئول دفتر پذیرش دانشجویان جدید دانشگاه سیسو با رؤسا و مسئولان بخش آموزش این دبیرستان ها نشست ها را برگزار کرد و از این دبیرستان ها در معرفی دانشجویان نخبه تشکر کرد. ضمناً حاضران این نشست ها در مورد وظائف مشترک دانشگاه سیسو و دبیرستان ها در زمینۀ پرورش استعدادهای زبانهای خارجی راهبرد آموزش زبانهای خارجی «چند زبانه» که توسط دانشگاه سیسو و دبیرستان ها به اجرا در می آیند صحبت کردند.

در حال حاضر، رشتۀ زبانهای و ادبیات خارجی در لیست «ساختن رشته های درجۀ اول جهانی» قرار می گیرد و برحسب آمار مرکز توسعه درجۀ علمی آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد وزارت آموزش چین، این رشته به درجۀ «A+» نائل شده است. دانشگاه سیسو بطور فعال راهبرد پرورش استعدادهای بین المللی «چند زبانه+» را به پیش سوق می داد و پلتفرم های پرورش استعدادها را ساخته است. وانگ بین هوا امید تعمیق همکاری دانشگاه سیسو با دبیرستان های زبانهای خارجی در پرورش و معرفی دانش آموختگان ممتاز را بیان کرد و گفت: «این دانش آموختگان بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه سیوس می توانند استعدادهای بین المللی ممتاز بشوند و در عصر جدید اجرای راهبردهای دیپلماسی کشور بزرگ با ویژگی چین و ترویج فرهنگ چین در دنیا و پیشنهاد «یک جاده و یک کمربند» کارهای بزرگی را انجام بدهند و در توسعۀ امور خارجه کشور سهم بیشتر را ادا کنند.»

مسئولان همه این دبیرستان ها تمایل خود به تعمیق همکاری راهبردی همه جانبه با دانشگاه سیسو در پرورش استعدادهای زبانهای خارجی ممتاز را ابراز کردند.

مدیران انتشارات آموزش زبانهای خارجی شانگهای که یکی از واحدهای وابسته به دانشگاه سیسو به شمار می رود هم در این نشست ها شرکت کردند و به همه دبیرستان ها کتابهایی که در این انتشارات چاپ شده است را هدیه دادند. در این میان، «رؤیای تالار سرخ» (دو زبانه چینی – انگلیسی) یکی از دستاوردهای پروژۀ ترجمه متون کلاسیک چینی به خارجی چین به حساب می آید؛ «داستانهای دانشگاه سیسو از زبان نسلهای پیشین» راهها و تجارب دانشگاه سیسو در پرورش استعدادهای نخبه در این هفتاد سال را مرور کرده است؛ «فرهنگ آکسفورد دو زبانۀ جدید» بزرگترین فرهنگ لغت دو زبانه (چین - انگلیسی) است که بیش از سیصد و پنجاه هزار لغت، اصطلاح، عبارت و توضیحاتشان در آن ذکر شده است. این سه کتاب نه تنها تاریخ توسعۀ دانشگاه سیسو را معرفی کرده بلکه توانایی دانشگاه سیسو در زمینه های انتشار و آموزش زبانهای خارجی را نشان داده است.

مسئول دفتر پذیرش دانشجویان جدید دانشگاه سیسو هم با دانش آموزان سال دوم هر دبیرستان نشست ها را برگزار کرد و به دانش آموزان تشویق داد تا وظائف خود در عصر جدید را فراموش کنند و با تلاش بیشتر به استعدادهای بین المللی ممتاز «چند زبانه+» تبدیل بشوند و در آینده در توسعۀ امور خارجه و اقتصادی و شکوفایی فرهنگ و جامعه کشور نقش مهمی را ایفا کنند.

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط