تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

دانشگاه سیسو دارای بیشترین رشته های دکتری در میان دانشگاههای زبانها و ادبیات خارجی است


03 April 2018 | By faadmin | SISU

روز بیست و هفتم ماه مارس سال 2018 میلادی، هیئت علمی شورای دولتی چین به طور رسمی لیست رشته های  دکتری و فوق لیسانس افزوده در سال 2017 را صادر کرد. رشتۀ دکتری مدیریت بازرگانی و رشته های فوق لیسانس بازرگانی بین المللی  و روزنامه نگاری و ارتباطات دانشگاه در زمرۀ این لیست قرار گرفت. در حال حاضر، دانشگاه سیسو دارای سه رشتۀ دکتری درجۀ اول (زبانها و ادبیات خارجی، علوم سیاسی و مدیریت بازرگانی) و هفت رشتۀ فوق لیسانس درجۀ اول (زبانها و ادبیات خارجی، علوم سیاسی، مدیریت بازرگانی، علم اقتصاد کاربردی، فن آموزش و پرورش، زبان و ادبیات چینی و روزنامه نگاری و ارتباطات) است و تعداد رشته های دکتری دانشگاه سیسو بیشتر از همه دانشگاههای زبانها و ادبیات خارجی چین شده است

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط