تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

راه اندازی پلتفرم جستجوی چند زبانه گزارش نوزدهمین کنگرۀ حرب کمونیست چین


10 January 2018 | By faadmin | SISU

  • پلتفرم جستجوی چند زبانه گزارش نوزدهمین کنگرۀ حرب کمونیست چین

دانشگاه سیسو در بیست و نهم ماه دسامبر راه اندازی پلتفرم جستجوی چند زبانه نوزدهمین کنگرۀ حرب کمونیست چین  را اعلام کرد. در این پلتفرم متون گزارش به نه زبان از جملۀ چینی، انگلیسی، آلمانی، روسی، ژاپنی، فرانسوی، اسپانیایی، رعبی و پرتغالی درج شده است. کاربران می تواند در ترمینالهای مختلف ثبت ورود کنند. اگر واژۀ کلیدی مورد نیاز به هر کدام از این نه زبان را وارد می کنند، آنها می توانند براحتی همان پاراگراف که آن واژه در آن ذکر شده است به بقیه هشت زبان را پیدا کنند.

دانشگاه سیسو با استفاده از برتری خود در زمینۀ ادبیات زبانهای خارجی و منابع علمی چند زبانه و با همکاری بخش تبلیغات حزب و کتابخانه این  دانشگاه این پلتفرم چند زبانه را راه اندازی کرد تا مردم چینی و جهانی بیشتر با روح کنگره آشنا بشوند و آن را مورد مطالعه قرار بدهند و اندیشۀ سوسیالیسمِ با مشخصات چین در عصر جدید شی جین پینگ – دستاورد جدید «چینی شدن مارکسیسم» در دنیا ترویج بیابد

راه اندازی این پلتفرم بخشی از کارهای ساختن نظام امور سیاسی و ایده نولوژی  با ویژگی دانشگاه زبانهای خارجی در سال «نوآوری سیاسی و فکری» به شمار می رود. با استفاده از این پلتفرم، می توان آموزشی سیاسی و فکری را با آموزش رشته های زبانهای خارجی را بطور ارگانیک پیوند داد و دانشجویان را راهنمایی کرد تا آنها بطور صحیح از روند توسعۀ چین و دنیا آگای داشته باشند، بطور درست مشخصات چین را درک کنند و آن را با اوضاع بین المللی مقایسه کنند، بخوبی داستانهای چین را بیان کنند و صدای چین را بخش کنند.

در سالهای اخیر، دانشگاه سیسو بطور عمیق راهبرد «چند زبانه+» را به سوق داده از هر جوانب برتری زبانی خود را به برتری نوآوری دانش تبدیل کرده و استعدادهای ممتاز بین المللی که اوضاع، سیاستها و راهبردهای حزب و کشور، قانونهای بین المللی را می فهمند و دارای دیدگاه جهان و توانایی درک دنیا هستند را پرورش داده و در ارتقا دادن توانایی مدیریت جهان و توانایی گفتار سهم خود را ادا کرده است.

مطلع می شود که دانشگاه سیسو در آینده با اتکا به «چند زبانه+» و «اینترنت+» تعداد زبانهای این پلتفرم را افزایش خواهد داد و متون مطالب مختلف چند زبانه را به آن اضافه خواهد کرد و بر اساس نتایج مطالعات زبانشناسی و علم ترجمه بیش از پیش این پلتفرم را تکمیل خواهد کرد تا به طور بهتر به امور آموزشی و تحقیقی خدمت کند.

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط