تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

رؤسای دانشگاه سیسو: باید آموزش عالی عصر جدید را بخوبی انجام داد.


04 December 2017 | By faadmin | SISU

در گزارش نوزدهمین کنگرۀ ملی حرب کمونیست چین به این نکنه اشاره شده است که ساختن کشور آموزشی قوی پروژه ­ای اساس در روند رستاخیز کشور چین است؛ باید به توسعۀ امور آموزشی حق تقدم داد، اصطلاحات آموزشی را تعمیق کرد، مدرن سازی آموزش را به پیش سوق داد و آموزش را مورد رضایت مردم قرار داد. در خصوص دانشگاههای زبانهای خارجی، باید براساس دیدگاه استعدادهای زبانهای خارجی عصر حدید وظائف دانشگاهها را بخوبی انجام داد؛ باید دور دو سؤال کلیدی--«چرا» و «چگونه» مفهوم و روش اجرای آموزش عالی زبانهای خارجی عصر جدید را مشخص کرد.

 

(1)   ساختن دانشگاه درجۀ اول در سراسر دنیا با تخصص در حوزه های مطالعات کشوری، منطقه ای و بین المللی

عصر جدید عصر حضور روزافزون کشور ما در مرکز صحنۀ جهانی و خدمات بیشتر چین برای بشریت است. دانشگاه سیسو به عنوان دانشگاه زبانهای خارجی باید با ساختن «دو درجۀ اول» («رشته های درجۀ اول» و «دانشگاه درجۀ اول») ویژگیهای رشته های خود را به برتریهای خود تبدیل کند و با محوریت با پیشبرد تحقیقات کشوری و منطقه ای و جهانی «ساختن دانشگاه درجۀ اول در حوزه های مطالعات کشوری بو منطقه ای و بین المللی در سراسر دنیا» را یکی از اهداف اصلی خود قرار بدهد. شایان ذکر است که «مطالعات کشوری و منطقه ای» به معنی یکی از گرایشهای رشته های زبانها و ادبیات خارجی نیست و بر اهمیت آن در سطح روش شناسی بیشتر تأکید می شود. کشور چین همیشه خدمات بیشتر برای بشریت را وظیفۀ خود می داند و برای مدیریت جهان طرحها و نظریات بیشتر را مطرح می کند. به دلیل تنوع فرهنگی، مبادلات فرهنگی، عبرت گیری فرهنگی و همزیستی فرهنگی دانشهای جهانی را ایجاب می کند. در عصر جدید آموزش عالی زبانهای خارجی چین دور نمای درخشانی دارد.

 

(2)   پرورش استعدادهای بین المللی «چند زبانه+» 

با توجه به تجارب هفتاد ساله و وضعیت فعلی سطح کلی آموزش زبانهای خارجی چین و برای هماهنگی با نیازهای راهبرد  کشور و نیازهای آموزش زبان عصر اینترنتی و برای مقابله با چالش تغییر روش بدست آوردن دانشها، دانشگاه سیسو راهبرد پرورش استعدادهای بین المللی «چند زبانه+» که در زبان­های متنوع و اطلاعات مربوط به کشورها و زمینه­های علمی مختلف تبجر دارند  را به عمل در آورده است و سعی کرده است تا سه نوع الگوی پرورش استعدادها--«استعدادهای متبحر به رشته»، «استعدادهای متبحر به زبانهای متنوع» و «استعدادهای ممتاز راهبردی» را بررسی و تکمیل کند و طرحهای پرورش انفرادی را در اختیار دانشجویان قرار بدهد و نظام آموزشی دانشگاههای زبانهای خارجی متشکل از آموزش شنیدن، گفتن، خواندن، نوشتن و ترجمه را شکل بدهد.

 

(3)   بر عهده گرفتن وظائف آموزش عالی چین و احداث اندیشکدۀ نوین

از یک طرف دانشگاه سیسو باید وظائف ملی و ملیتی را برعهده بگیرد؛ از طرف دیگر دانشگاه با بهره گیری  از امکانات شهر شانگهای توسعۀ جامعه را به پیش سوق می دهد. با اتکا به پایگاه تحقیقات علوم انسانی و اجتماعی وزارت امور آموزشی (مؤسسۀ مطالعات خاورمیانه)، اندیشکدۀ زبانها و خطوط ملی (مرکز تحقیقات راهبرد زبانهای خارجی چین)، مرکز تحقیقات راهبرد زبانهای خارجی چین)، مرکز تحقیقات همکاری چین، ژاپن و کره امور خارجه، پایگاه تحقیقات کشوری و منطقه ای امور آموزشی،  مرکز تحقیقات مبادلات علوم انسانی بین المللی امور آموزشی، مرکز تحقیقات افکار عمومی بین المللی چین، پایگاه تحقیقات علوم انسانی دانشگاهای چین، پایگاه تحقیقات نوآوری علوم اجتماعی شانگهای، پایگاه تحقیقات توسعه و اصلاحات چین و عرب و مؤسسات تحقیقاتی دیگر، دانشگاه منابع تحقیقاتی دانشگاه را تنظیم می کند، تحقیقات علوم فلسفه و علوم اجتماعی چین را به پیش شوق می دهد، ساختن اندیشکدۀ جدید چین را توسعه می بخشد و وظائف مراجعۀ سیاسی و اقتصادی را بخوبی انجام می دهد. دانشگاه سیسو بطور فعال سیاست «یک کمربند و یک جاده» را به اجرا در می آورد و با حمایت شهر شانگهای، مرکز مطالعات کشوری و منطقه ای را تأسیس کرده است.

 

(4)   توسعۀ رشته های درجۀ اول و ارتقاء جایگاه آموزش عالی زبانهای خارجی چین در دنیا

در حال حضر «دو درجۀ اول» هدف جدید آموزش عالی چین است. دانشگاه سیسو بر این نکته تأکید می کند که بر اساس «الگوبرداری» و «خصوصیت» ساختن «دو درجۀ اول» را توسعه می دهد. «الگوبرداری» به این معنی است که دانشگاه سیسو باید بر اساس وضعیت فعلی و روند توسعۀ آموزش عالی زبانهای خارجی در سراسر جهان موقعیت خود را تعیین کند. دانشگاه با استفاده از فرصت ساختن «دو درجۀ اول»، با روش تحقیقات کشوری و منطقه ای و با هدف بدست آوردن دانشهای جهانی خصوصیتهای خود را پیدا می کند. «خصوصیت» دارای دو مفهوم است: یکی این است که با اجرای راهبرد مبادلات فرهنگی بین چین و جهان و تعمیم فرهنگ چین در دنیا مقام پیش افتاده در حورۀ آموزش عالی را کسب می کند؛ یکی دیگر این است که دانشگاه سیسو باید بر اساس وضعیت واقعی کشور و نیازهای اساتید و دانشجویان منابع دانشگاهی را مدیریت و توزیع کند و مسیر انفرادی مدیریت را پیدا کند تا نظام دانشگاهی مدرن چین را تکمیل کند.

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط