تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

سخنرانی دکتر یویچی ایساهایا در دانشگاه سیسو: برخورد علم نجوم اسلامی با علم نجوم چین در دورۀ مغول


28 December 2018 | By faadmin | SISU

 

روز 19 ماه دسامبر دکتر یویچی ایساهایا از دانشگاه ریکیئو بنا به دعوت دانشکدۀ مطالعات آسیایی و آفریقایی و رشتۀ تاریخ دانشگاه فو دان از این دو دانشگاه دیدار کرد و سخنرانی به نام « برخورد علم نجوم اسلامی با علم نجوم چین در دورۀ مغول» را در پردیس سونگ جیانگ دانشگاه سیسو ایراد کرد. دکتر ایساهایا در دورۀ دکتری و پسا دکتری برای تحقیقات میدان به دانشگاه تهران رفت و وی در زمینه های ریاضی و نجوم بینی بخصوص تئوری های نصیرالدین طوسی در حوزه های نجوم بینی و گاه شماری به دست آورد های بزرگ رسید.

سخنرانی دکتر اساهایا از زمینۀ تاریخی توسعۀ نجوم بینی در دورۀ مغول شروع شد. در قرن 13-14، (دورۀ امپراطوری مغول)، ارتباط علمی و فرهنگی بین شرق و غرب نسبت به دوران پیشین نزدیکتر بود و در داخل امپراطوری دو نظام نجوم بینی (شرقی و غربی) وجود داشت. دکتر ایساهایا با مثال زدن «کشف الحقایق—زیج ایلخانی» اثر فارسی نظام الدین نیشابوری نجوم بین ایرانی قرن 13-14 تبادلات علمی و فرهنگ بین این دو نظام را روشن ساخت. «زیج ایلخانی» اثر معروف خواجه نصیرالدین طوسی دانشمند بزرگ ایرانی قرن 13 (1201-1274م.) است. در این کتاب نصیرالدین طوسی برای اولین بار علم هیئت چین را معرفی کرد و آن را در چهارچوب نظام «زیج ایلخانی» قرار داد. وی در این کتاب دانشهای نجوم بینی چین از جمله «بیست و چهار قسمت سال خورشیدی» و گاه شماری چین را مورد معرفی قرار داد و روش تبدیل گاه شماری کشاورزی چین به گاه شماری اسلامی و ایرانی را توضیح داد. نصیرالدین طوسی از طریق گفتگوی مستقل با فو منگ جی منجم چینی این معلومات را به دست آورد. شواهد این فرضیه را می توان در یک مینیاتور دانست. «کشف الحقایق—زیج ایلخانی» در واقع توضیح و تفسیر «زیج ایلخانی» است که قدیم ترین کتاب است که بنا به نظریۀ نجوم بینی بطلمیوس تئوری های علم هیئت چین را شرح داده و نشانگر نگاه ایرانیان به فرهنگ چین در این برهه از تاریخ بوده است: منجمین اسلامی با روشهای علم هندسه نجوم بینی را توصیف دادند اما فو منگ جی با روشهای علم ریاضی تئوری های نجوم بینی چین را تبیین کرد؛ به عقیدۀ منجمین اسلامی تئوریهای نجوم بینان چینی فقط دانشهای دورۀ ابتدایی بود. از این رو می توان به این نتیجه گرفت که با وجود این که تبادلات علوم شرقی و غربی در این دوره انجام گرفت؛ اما دانشمندان در نظام نجوم بینی غربی توسعه و دست آورد های نظام شرقی را کم ارزش دادند.

دکتر ایساهایا با تأکید بر نقش نمودار و کاربردهای آن در تحقیقات تاریخی، به این نکته اشاره کرد که در دوران پیشین منابع و مآخذ تاریخی معمولاً آثار مختلف و یادداشتهای وقایع دانشمندان در ادوار تاریخی بود اما اخیرا برخی از محققان هم به نقش و کاربرد نمودار اهمیت داده اند، مثلاً داروین کورالل (Darwins Korallen) با بررسی تصاویر تغییرات مرجان های در کف دریا تاریخ تکامل تدریجی گونه ها را تدقیق کرده و سونجیا برنتجس (Sonjia Brentjes) هم پروژه ای به نام «تجسم بهشت در تمدنهای آسیایی و اروپایی و آفریقایی و فرهنگ مادی مربوطه: پایگاه دادۀ های تصویری از 4000 تا قرن 18 ق.م.» را راه اندازی کرده است تا برای محققین پایگاه داده های تصویری و نموداری را درست کند؛ به علاوه، پروژه های دانشگاهی نظیر «آزمایشگاه بین رشته ای: تصویر، دانش و پروژۀ نوآوری» دانشگاه هومبولت هم آغاز شده است.

بیش از 20 نفر از استادان و دانشجویان از رشته های زبان فارسی، عربی، ژاپنی و روابط بین المللی در این سخنرانی حضور داشتند و با دکتر ایساهایا در مورد مطالب مختلف به گرمی بحث کردند.

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط