تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

پژوهشگاه ادارۀ جهان و مطالعات ملیتی در دانشگاه سیسو تأسیس شد


04 October 2018 | By faadmin | SISU

روز بیست و هشت ماه سپتامبر، پژوهشگاه ادارۀ جهان و مطالعات ملیتی در دانشگاه سیسو تأسیس شد. ونگ تیه هوی معاون شهردار شانگهای، شو تائو رئیس بخش مبادله و همکاری بین المللی وزارت آموزش، زونگ مینگ معاون دبیرکل شهرداری شانگهای و رؤسا و مسئولین از 16 دانشگاه، 52 مرکز مطالعات منطقه ای و ملیتی وابسته به وزارت آموزش و 30 اندیشکدۀ دانشگاه های شانگهایی در مراسم افتتاح حضور داشتند. لی یونگ جی معاون رئیس شورای آموزش شهر شانگهای تأسیس این پژوهشگاه را اعلام کرد. لی یان سونگ ریاست این مراسم را بر عهده گرفت.

این پژوهشگاه با حمایت وزارت آموزش و شهرداری شانگهای و همکاری دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی داخلی و خارجی تأسیس شده است که اهداف تأسیس این پژوهشگاه با ایفاء کردن نقش نمونه دار دانشگاه سیسو در زمینه مطالعات منطقه ای و ملیتی به عمل آوردن روح گشایش درها به روی جهان آموزشی عصر جدید حزب و کشور، بررسی مسائل نظری و عملی مهم در زمینه های ادارۀ جهان و مبادلات خارجی و ارائۀ خدمات برای نیازها و راهبردهای شهر شانگهای  است. تأسیس این پژوهشگاه در سال 2017 در زمرۀ فعالیت مخصوص «طرح ایفاء کردن نقش رهبری کنندۀ شانگهای در اجرای پیشنهادات یک کمربند یک جاده» قرار گرفت.

ونگ تیه هوی در نطق خود با اهمیت تأسیس این پژوهشگاه در توسعۀ پیشنهادات «یک کمربند و یک جاده» آرزوی خود را اعلام کرد که با ایفاء کردن ویژگی خود برتریهای خود را افزایش بدهد؛ با توسعۀ تیم استعدادها توسعۀ پایدار را به سوق بدهد؛ با اجرای عملیات موجودیت سازی توسعۀ درون زا را به تحقق دهد.

شو تائو با تأیید دست آورده های دانشگاه سیسو در زمینه مطالعات منطقه ای و ملیتی اشتیاق را بیان کرد که این پژوهشگاه با جمع آوری و تنظیم منابع علمی فرهنگ چین را مرکز علمی تحقیقاتی چین را بسازد؛ استعدادها را پرورش دهد و فرهنگ چین را به جهان معرفی کند.

جیانگ فنگ با معرفی وضعیت اساسی این پژوهشگاه بر این نکته تأکید کرد که ارائه خدمات برای حکمرانی کشور وظیفۀ اصلی دانشگاه ها، همکاری و همگامی راه مؤثر ایفاء کردن نقش اصلی دانشگاه ها و ارائه خدمات برای مؤسسات تحقیقات منطقه ای و ملیتی آیین خدمتی اساس است.

لی یان سونگ با بیان این که پژوهشگاه ادارۀ جهان و مطالعات ملیتی در دانشگاه سیسو یک جامعۀ مشترک علمی است، گفت این پژوهشگاه نه تنها می تواند برای دانشگاه های شانگهایی خدمات را ارائه کند بلکه یکی از پایگاه های تحقیقاتی چین و جهان به شمار می رود.

مطلع می شود که محققان و پژوهشگران برای تأسیس این پژوهشگاه در خاورمیانه، آفریقا، آسیای جنوبی و آسیای مرکزی تحقیقات میدانی را انجام داده اند، با انتشارات معتبر ارتباط همکاری راهبردی را برقرار کرده اند، هیئت ها و کارشناسان اندیشکده های کشورهای در امتداد جادۀ ابریشم را دعوت و پذیرایی کرده اند و گزارشهای مطالعات مسائل بین المللی را به دولت تحویل داده اند. در حال حاضر گزارشهای فراوان از طرف نهادهای دولتی و علمی قبول شده و مقالات و کتب زیادی از چاپ در آمده است.

در آینده این پژوهشگاه برحسب نظریه  «با اتکا به میهن جهان در مدنظر دارد» سعی می کند بطور پیوست توسعۀ مدیریت علمی را به سوق بدهد و نظام علمی زمینۀ مطالعات منطقه ای و ملیتی را تکامل کند تا اندیشکده با ویژگیهای مشخص، پایگاه پرورش استعدادهای عالی، پلتفرم عالی مطالعات افکار عمومی بین المللی و مرکز آمار و اطلاعات تحقیقاتی را بسازد و جامعۀ مشترک علمی بین المللی با کاربردهای مشاوره سیاسی، مشاوره تجاری و پرورش استعدادها را ایجاد کند.

به علاوه، این پژوهشگاه هم رشتۀ کارشناسی ارشد ویژه با گرایشهای «تاریخ فرهنگ جهان»، «مبادلات تمدنی»، «مطالعات متحد شدن اروپا» و «روش تحقیق منطقه ای و ملیتی» را دایر خواهد کرد.  

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط