تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

نائل شد «A+» رشته زبانهای خارجی دانشگاه سیسو به درجۀ


29 December 2017 | By faadmin | SISU

  • نائل شد «A+» رشته زبانهای خارجی دانشگاه سیسو به درجۀ

 

مرکز توسعه درجۀ علمی آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد وزارت آموزش چین در روز 28 ماه دسامبر نتیجۀ چهارمین دوره ارزیابی رشته های دانشگاههای سراسر چین را اعلام کرد. پنج رشته از جمله زبانها و ادبیات خارجی، علوم سیاسی و غیره در ردیف بهترین رشته ها قرار گرفته است.

در ماه آوریل سال گذشته، چهارمین دوره ارزیابی رشته های دانشگاههای سراسر چین شروع شد. بر اساس آمار مرکز درجۀ علمی نشانگر این است که بیش از 7450 رشته از 512 دانشگاه و مؤسسۀ علمی در این ارزیابی شرکت کرده اند و رشته های دکتری 96 در صد از این رشته را تشکیل داده اند.

سطح رشته ها به نو درجه تقسیم شده است. نتیجه رشته های دانشگاه سیسو که در این ارزیابی شرکت کرده اند به شرح زیر است: زبانها و ادبیات خارجی:+A؛ علوم سیاسی: +B؛ روزنامه نگاری و ارتباطات: +B؛ زبان و ادبیات چینی +C؛ مدیریت کسب و کار: -B.

در ماه سپتامبر همین سال دانشگاه سیسو در زمرۀ «دو درجۀ اول» قرار گرفت. دانشگاه سیسو یکی از خاستگاههای آموزش زبانهای خارجی جمهوری خلق چین به حساب می آید. این دانشگاه با نظریه «توضیح جهان و تحقق آرزو» راهبرد «چند زبانه+» را به اجرا در می آورد تا استعدادهای بین المللی که در زبانها و فرهنگ و آداب و رسوم کشورها و حوزه های علمی مختلف تبحر دارند را پرورش بدهد و دانشگاه مطالعات منطقه ای و کشوری درجۀ اول را بسازد. در سالهای اخیر، دانشگاه سیسو رشته های زبانهای راهبردی را دایر کرده است تا برای کشور استعدادهای کلیدی را تربیت کند. در حال حاضر 33 زبان خارجی در دانشگاه سیسو مورد تدریس قرار می گیرد.

 

مرکز توسعه درجۀ علمی آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد وزارت آموزش چین در روز 28 ماه دسامبر نتیجۀ چهارمین دوره ارزیابی رشته های دانشگاههای سراسر چین را اعلام کرد. پنج رشته از جمله زبانها و ادبیات خارجی، علوم سیاسی و غیره در ردیف بهترین رشته ها قرار گرفته است.

در ماه آوریل سال گذشته، چهارمین دوره ارزیابی رشته های دانشگاههای سراسر چین شروع شد. بر اساس آمار مرکز درجۀ علمی نشانگر این است که بیش از 7450 رشته از 512 دانشگاه و مؤسسۀ علمی در این ارزیابی شرکت کرده اند و رشته های دکتری 96 در صد از این رشته را تشکیل داده اند.

سطح رشته ها به نو درجه تقسیم شده است. نتیجه رشته های دانشگاه سیسو که در این ارزیابی شرکت کرده اند به شرح زیر است: زبانها و ادبیات خارجی:+A؛ علوم سیاسی: +B؛ روزنامه نگاری و ارتباطات: +B؛ زبان و ادبیات چینی +C؛ مدیریت کسب و کار: -B.

در ماه سپتامبر همین سال دانشگاه سیسو در زمرۀ «دو درجۀ اول» قرار گرفت. دانشگاه سیسو یکی از خاستگاههای آموزش زبانهای خارجی جمهوری خلق چین به حساب می آید. این دانشگاه با نظریه «توضیح جهان و تحقق آرزو» راهبرد «چند زبانه+» را به اجرا در می آورد تا استعدادهای بین المللی که در زبانها و فرهنگ و آداب و رسوم کشورها و حوزه های علمی مختلف تبحر دارند را پرورش بدهد و دانشگاه مطالعات منطقه ای و کشوری درجۀ اول را بسازد. در سالهای اخیر، دانشگاه سیسو رشته های زبانهای راهبردی را دایر کرده است تا برای کشور استعدادهای کلیدی را تربیت کند. در حال حاضر 33 زبان خارجی در دانشگاه سیسو مورد تدریس قرار می گیرد.

 

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط