تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

اولین پژوهشگاه پیکرۀ متنی چین در دانشگاه سیسو تأسیس شد.


26 November 2019 | By faadmin | SISU

روز 16 نوامبر، اولین پژوهشگاه پیکره متنی چین در دانشگاه سیسو تأسیس شد و در عین حال سمینار به عنوان «پیکرۀ متنی و تحقیقات بین رشته ای» هم به میزبانی این پژوهشگاه برگزار شد. بیش از  صد و سی دانشمند از دانشگاهها و مؤسسات چینی و خارجی در این سمینار شرکت کردند.

دکتر جیانگ فنگ دبیر حزب دانشگاه سیسو در مراسم رونمایی این پؤوهشگاه با تأکید بر اهمیت راهبرد پیوند تکنولوژی و علوم انسانی در جریان توسعۀ دانشگاه سیسو به این اشاره کرد که با تأسیس پژوهشگاه پیکرۀ متنی یکپارچه سازی منابع ب دانشگاه به خوبی انجام خواهد گرفت و با یکپارچه سازی منابع بین رشته ای دانشگاه می تواند به طور بهتر به پرورش استعداد و ارائۀ خدمات اجتماعی پرداخت کند.

در مراسم رونمایی، پژوهشگاه پیکرۀ متنی با انتشارات آموزش زبانهای خارجی شانگهای تفاهم نامه «انتشارت مشترک مجموعۀ مقالات «پیکرۀ متنی و فرهنگ زبانی»» را امضاء کرد. ضمناً تأسیس آزمایشگاه هوش زبانی و راه اندازی سایت پژوهشگاه پیکرۀ متنی و سکوی جویشگر پیکرۀ متنی هم در این مراسم اعلام شد.

طبق توضیح دکتر هو کای بائو رئیس پژوهشگاه پیکرۀ متنی، گروه پژوهشگران این پژوهشگاه از متخصصان حوزه های علم ترجمۀ پیکرۀ متنی، زبانشناسی پیکرۀ متنی، زباشناسی رایانشی، علوم رایانه و هوشندی زبانی تشکیل شده و این پژوهشگاه در آینده به ساختن پیکرۀ متنی یچند زبانۀ یک جاده و یک کمربند»، پیکرۀ  متنی چند زبانۀ مطالعات کشوری و منطقه ای، سکوی سازندگی پیکرۀ متنی و سکوی جویشگر پیکرۀ متنی و پرورش استعدادهای این حوزه پرداخت خواهد کرد تا توسعۀ تحقیقات بین رشته ای پیکرۀ متنی و همکاری کاربردی این پژوهشگاه با مؤسسات دیگر را به پیش سوق بدهد.

 
 

 

 

 

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط