Loading...

مطالب مرتبط

کلاس زبان پشتو برای دانشجویان گروه زبان فارسی باز شد


روز بیست و نهم ماه نوامبر، پروفسور لعل پاچا آزمون، استاد افغان برای تدریس زبان پشتو به خانواده دانشگاه سیسو پیوست. ایشان برای دانشجویان سال سوم بخش زبان و ادبیات فارسی سخنرانیهایی پیرامون تاریخ و وضیعت کنونی افغانستان، تاریخ زبان فارسی دری و معرفی مختصر زبان پشتو ارایه داده که مورد استقبال دانشجویان قرار گرفته اند.

پروفسور لعل پاچا آزمون، نویسنده، محقق و استاد دانشگاه کابل افغانستان است که توسط پروژه ی جذب متخصصان خارجی به دانشگاه سیسو دعوت شده و در سال آینده زبان پشتو را تدریس خواهد کرد.

سهم:
Loading...

مطالب مرتبط